โลโก้เว็บไซต์ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559
วันที่ 13 กันยายน 2560 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พากรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา นำโดยท่าน รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ลงพื้นที่ประเมินผลผลิตเชิงประจักษ์ จากสถานที่ดำเนินงานจริง โครงการยกระดับคุณภาพชี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา