โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน บรรยายเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน บรรยายเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน บรรยายเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา