โลโก้เว็บไซต์ ธุรกิจค้าปลีกจัดสัมมนา MODERN TRADE IN DIGITAL ENGAGEMENT ค้าปลีกสมัยใหม่กับยุค Digital Engagement | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ธุรกิจค้าปลีกจัดสัมมนา MODERN TRADE IN DIGITAL ENGAGEMENT ค้าปลีกสมัยใหม่กับยุค Digital Engagement

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาMODERN TRADE IN DIGITAL ENGAGEMENT ค้าปลีกสมัยใหม่กับยุค Digital Engagement
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดสัมมนาหัวข้อ “MODERN TRADE IN DIGITAL...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา