โลโก้เว็บไซต์ ร่วมพิธีเปิดมหกรมมเปิดโลกธรณีวิทยาฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่วมพิธีเปิดมหกรมมเปิดโลกธรณีวิทยาฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาร่วมพิธีเปิดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาฯ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560  อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ร่วมงาน “พิธีเปิดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว” ครั้งที่ 2 เชียงใ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา