โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร ลงพื้นที่ 4 อำเภอ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร ลงพื้นที่ 4 อำเภอ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดวงพร ลงพื้นที่ 4 อำเภอจัดเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา