โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมลงนามความร่วมมือ Central Group | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมลงนามความร่วมมือ Central Group

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมลงนามความร่วมมือ Central Group
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและบริษัท กลุ่มเซ็นทรั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา