โลโก้เว็บไซต์ การทำข้าวเกรียบเห็ด  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การทำข้าวเกรียบเห็ด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้าวเกรียบเห็ด เพิ่มมูลค่าผลผลิตเห็ด
                ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา