โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการ กั๊น 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นิทรรศการ กั๊น 3

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนานิทรรศการ กั๊น 3
หลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการ “กั๊น” ครั้งที่ 3 นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสารทุกชั้นปี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ถาวร  ฝั้นชม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา