โลโก้เว็บไซต์ เทพธิดาดอยชาติพันธุ์แห่งล้านนา คว้ารางวัล The Best Costume Lanna Creative | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เทพธิดาดอยชาติพันธุ์แห่งล้านนา คว้ารางวัล The Best Costume Lanna Creative

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาเทพธิดาดอยชาติพันธุ์แห่งล้านนา คว้ารางวัล The Best Costume Lanna Creative
ชุดเทพธิดาดอยชาติพันธุ์แห่งล้านนา ผลงานการออกแบบและตัดเย็บนายวายุ ขันทะนา สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปะกรรมและสถาปัตกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัล The...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา