โลโก้เว็บไซต์ 2 สาขาวิศวกรรม ร่วมสร้างศูนย์เรียนรู้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2 สาขาวิศวกรรม ร่วมสร้างศูนย์เรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนา2 สาขาวิศวกรรม ร่วมสร้างศูนย์เรียนรู้
อ.อนุวัตน์  ศรีนวล, อ.เฉลิม  ยาวิลาสและ อ.อัจฉรา  จันทร์ผง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษาสาขาหลักเทคโนโลยีเครื่องกลและสาขาวิศวกรรมเกษตรและ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา