โลโก้เว็บไซต์ ชลประทานน้ำหยด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชลประทานน้ำหยด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนา“ชลประทานน้ำหยด” นักวิจัยราชมงคลล้านนาลงพื้นที่ให้ความรู้ การจัดการน้ำในระบบการผลิตของเกษตร
รศ.ดร.ปัญจรัตน์ โจลานันท์ อาจารย์ประจำสาชาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา