โลโก้เว็บไซต์ หมวดศึกษาทั่วไป จัดงาน G.E Day | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หมวดศึกษาทั่วไป จัดงาน G.E Day

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาหมวดศึกษาทั่วไป จัดงาน G.E Day
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “วันศึกษาทั่วไป (GE Day)” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมเกียรติ  วงษ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา