โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาพิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์
พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา