โลโก้เว็บไซต์ จิตกรรมเจ็ดยอด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จิตกรรมเจ็ดยอด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาจิตกรรม เจ็ดยอดฯ ส่งมอบภาพวาด
อาจารย์สุนทร  สืบศิริวิริยกรและอาจารย์เปศล  อัศวปรมิตชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษาสาขาจิตกรรม วาดภาพจิตรกร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา