โลโก้เว็บไซต์ 09-03-61 อมทร ประชุมรมต อุต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

09-03-61 อมทร ประชุมรมต อุต

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา นำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการเกษตรอุตสาหกรรม
วันที่ 9 มีนาคม 2561 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหรรมภาคเหนือ ครั้งที่1/2561 และนำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา