โลโก้เว็บไซต์ Learning Express 2018 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Learning Express 2018

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาLearning Express นำเสนอผลงานต้นแบบ (Phototype)
Learning Express นำเสนอผลงานต้นแบบ (Phototype) วันที่ 14 มีนาคม 2561 งานวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา จัดแสดงผลงานของนักศึกษาโครงการ Learning E...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา