โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน ลงสำรวจพื้นที่การท่องเที่ยวใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ลงสำรวจพื้นที่การท่องเที่ยวใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ลงสำรวจพื้นที่การท่องเที่ยวใหม่
ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ลงสำรวจพื้นที่การท่องเที่ยวใหม่ ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา