โลโก้เว็บไซต์ IoT ในงานเกษตรอุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

IoT ในงานเกษตรอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาIoT ในงานเกษตรอุตสาหกรรม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ร่วมกับ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย จัดอบรม “IoT ในงานเกษตรอุตสาหกรรม” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา