โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร ทดลองโปรแกรมการท่องเที่ยว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร ทดลองโปรแกรมการท่องเที่ยว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดวงพร ทดลองโปรแกรมการท่องเที่ยว
ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หัวหน้าโครงการวิจัย “การขยายผลการพัฒนาศักยภาพด้านการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา