โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลินประจำเดือนเมษายน 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลินประจำเดือนเมษายน 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนาสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ผศ.วันชาติ  สุวัตถี ผู้ช่วยอธิการบดี, อ.ดิลก ประสานวรกิจกุล ผู้อำนวยการกองกลอง, อ.นที  สัมปุรณะพันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่และอ.ชัชวิน  วรปรีชา ผู...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา