โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับคณาจารย์กุล่มวิชาภาษาและสื่อสาร หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ปรับหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา