โลโก้เว็บไซต์ ว่าที่บัณฑิตวิศวะ เตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ว่าที่บัณฑิตวิศวะ เตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา