โลโก้เว็บไซต์ Talent Mobility 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Talent Mobility 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรเตรียมพร้อมรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปี 2561  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนาร่วมกับ Clearing House RMUTL และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา