โลโก้เว็บไซต์ กั๊น นิทรรศการสร้างสรรค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กั๊น นิทรรศการสร้างสรรค์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนากั๊น นิทรรศการสร้างสรรค์
กั๊น นิทรรศการสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 รศ.สุรพล  มโนมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา