โลโก้เว็บไซต์ มทร.ธัญบุรี ศึกษาดูงานต้นแบบสมาร์ทฟาร์ม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ธัญบุรี ศึกษาดูงานต้นแบบสมาร์ทฟาร์ม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ธัญบุรี ศึกษาดูงานต้นแบบสมาร์ทฟาร์ม
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.สาคร  ปันตา หัวหน้าสาขาวิศกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเทคโน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา