โลโก้เว็บไซต์ 26-06-61 สตง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

26-06-61 สตง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา รับผลการตรวจ สตง.เชียงใหม่
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังผลการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการตรวจมทร.ล้านนา ตั้งแต่วันท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา