โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร บันทึกเทปถวายพระพร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร บันทึกเทปถวายพระพร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา