โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรดำเนินการดีเด่นป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรดำเนินการดีเด่นป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรดำเนินการดีเด่นป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.43 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานทั้งภ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา