โลโก้เว็บไซต์ นายศักดิ์นริทร์ ชาวงิ้ว ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นายศักดิ์นริทร์ ชาวงิ้ว ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนานายศักดิ์นริทร์ ชาวงิ้ว ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น
นายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับโล่และเข็มเชิดชูเกียรติผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ประจำปี 2561 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา