โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนานักวิจัยมทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนะเทคนิคในโครงการ "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา