โลโก้เว็บไซต์ 150861KM DAY 2018  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

150861KM DAY 2018

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM DAY 2018
กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “การพัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ KM DAY 2018” โดยอาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ เป็นประธา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา