โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ จัดอบรม Wil สอดรับระบบประกัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ จัดอบรม Wil สอดรับระบบประกัน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ จัดอบรม Wil สอดรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาในหัวข้อ “การเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning) แ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา