โลโก้เว็บไซต์ โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาโครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง(SAR) มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2560
     วันที่ 27 สิงหาคม 2561 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมี คุณวราภรณ์ ฟูกุล ผ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา