โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ข้อต่อกลาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ข้อต่อกลาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา อบรมความปลอดภัยฯ
  อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ติดตามความก้าวหน้า โครงการ TASK OREDR 5 FOR SUB-GRANT AGREEMENT SUB-GRANT AG...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา