โลโก้เว็บไซต์ วทส. จัดโครงการ Chevron Enjoy Science  สนุกวิทย์ พลังคิด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วทส. จัดโครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาวทส. จัดโครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เป็นประธานเปิดงานในโครงการ Chevron Enjoy Science...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา