โลโก้เว็บไซต์ สาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ จัดงาน Origami Fair | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ จัดงาน Origami Fair

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ จัดงาน Origami Fair
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงาน Origami fair งานแสดงผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนัก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา