โลโก้เว็บไซต์ smart yrc | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

smart yrc

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาวิศวฯสิ่งแวดล้อม จัดค่าย SMART YRC เสริมทักษะวิทยาศาสตร์เด็กยุพราชฯ
              สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ จัดโครงการ “SMART...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา