โลโก้เว็บไซต์ วทส. จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วทส. จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาวทส. จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทส.) จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม นว.502 อาคารนวัตกรรม วทส.ดอยสะเก็ด โดย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา