โลโก้เว็บไซต์ ประติมากรรมดอกไม้ “LIFE IS BEATIFUL” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประติมากรรมดอกไม้ “LIFE IS BEATIFUL”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาประติมากรรมดอกไม้ “LIFE IS BEATIFUL”
สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการแสดงผลงานประติมากรรมดอกไม้ “LIFE IS BEATIFUL” นิทรรศการแสดงผลงานการจัดดอกไม้ของ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา