โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ เดินหน้า MOU วิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา สปป.ลาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ เดินหน้า MOU วิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา สปป.ลาว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ เดินหน้า MOU วิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านวิชาการ อาจารย์ศรีธ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา