โลโก้เว็บไซต์ สภาวิศวกร ตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภาวิศวกร ตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาสภาวิศวกร ตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการสภาวิศวกร นำโดย ผศ.พิศิษฐ์  แสง-ชูโต ประธานอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พิจารณารับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือ วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา