โลโก้เว็บไซต์ ปัจฉิมนิเทศและรายงานผลสหกิจศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปัจฉิมนิเทศและรายงานผลสหกิจศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนาโครงการปัจฉิมนิเทศและรายงานผลหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและการรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โครงการสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา