โลโก้เว็บไซต์ Tvat Hub Lanna ติดตามความก้าวหน้าความปลอดภัยในโรงงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Tvat Hub Lanna ติดตามความก้าวหน้าความปลอดภัยในโรงงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนาTvat Hub Lanna ติดตามความก้าวหน้าความปลอดภัยในโรงงาน
อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ประสานงาน Tvat Hub Lanna พร้อมด้วยคณะจารย์ ติดตามความโครงการ การสร้างความตระหนักถึงค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา