โลโก้เว็บไซต์ ค่ายเยาวชนอิเล็คทรอนิกส์ 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ค่ายเยาวชนอิเล็คทรอนิกส์ 2561

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 18 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนาค่ายเยาวชนอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ จัดโครงการค่ายเยาวชนอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 14, 17 และ 18 พฤศจิกายน 2561 เพื่อใ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา