โลโก้เว็บไซต์ มทร.อีสาน เดินทางเข้าศึกษาดูงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.อีสาน เดินทางเข้าศึกษาดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.อีสาน เดินทางเข้าศึกษาดูงานการนำเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน มทร.ล้านนา
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา