โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมหารือทบทวนสถานการณ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมหารือทบทวนสถานการณ์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมหารือทบทวนสถานการณ์
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับนางปัทมา  เธียรวิศษฏ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา