โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคดีไทย ดูงาน Wil | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคดีไทย ดูงาน Wil

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ภาคกลาง เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและวิจัยแบบบูรณาการกับการทำงาน มทร.ล้านนา
           วันที่ 14 ธันวาคม 2561 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา