โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร และคณะทำงานเป็นวิทยากรอบรมผู้นำเที่ยวในชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร และคณะทำงานเป็นวิทยากรอบรมผู้นำเที่ยวในชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดวงพร และคณะทำงานเป็นวิทยากรอบรมผู้นำเที่ยวในชุมชน
ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะทำงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา