โลโก้เว็บไซต์ ประชุมศูนย์ประสานงานการศึกษา TVET Hub | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมศูนย์ประสานงานการศึกษา TVET Hub

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาศูนย์ประสานงานการศึกษา TVET Hub Lanna โครงการ Chevron Enjoy Science มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ศูนย์ประสานงานฯ ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดี พร้อมด้วย นายศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานอาชีวะและเทคนิคศึกษาล้านนา (TVET Hub...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา