โลโก้เว็บไซต์ MISTER & MISS RMUTL 2018 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

MISTER & MISS RMUTL 2018

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาMISTER & MISS RMUTL 2018
MISTER & MISS RMUTL 2018 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เจ้าภาพจัดการแข่งขัน “เวียงเจ็ดลิน เกมส์”  ครั้งที่ 35 จัดการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา